Om oss

Romerike krisesenter IKS er et selskap som startet sitt arbeid for voldsutsatte kvinner og deres barn i 1979. Selskapet har utviklet seg mye siden oppstarten, og har som mål å gi deg som voldsutsatt trygghet og best mulig hjelp tilpasset ditt behov. Tilbudet er likestilt kvinner og menn, og deres barn.

I 2010 kom lov om Krisesenter som gir alle kommuner plikt til å ha et krisesentertilbud. Romerike krisesenter gir dette tilbudet på vegne av alle de 14 kommunene på Romerike.

I dag har krisesenteret 20 årsverk med ulik fagutdanning og høy kompetanse på vold og traumer. Vi er både kvinner og menn som jobber her.

Vi ønsker å gi kvinner, menn og deres barn god bistand, og søker å samarbeide med andre instanser, slik at hjelpen tilpasses den enkeltes behov. Der barn utsettes for omsorgssvikt, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.

Romerike krisesenter IKS ligger sentralt på Skedsmokorset, og er lett tilgjengelig med buss og bil.

 

Romerike Krisesenter IKS sitt menneskesyn

Hvert menneske er unikt

Alle har ubenyttede ressurser og energi som kan frigjøres

Alt barn sier og gjør har forankring i deres erfaringsverden

 

Romerike Krisesenter IKS sine verdier

Vennlighet

Vi kommuniserer med høflighet og imøtekommenhet.

Vi møter alle med respekt og forståelse.

Samarbeid

«Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er fremgang.

Å arbeide sammen er suksess.»

                                                Henry Ford

Sammen er vi sterkere og mer kunnskapsrike.

Anerkjennelse

Du er unik og ditt perspektiv skal møtes med respekt og kompetanse.

 

Personvernerklæring for brukere og samarbeidspartnere ved Romerike Krisesenter IKS

Romerike krisesenter IKS mottar og innhenter opplysninger om våre brukere for å kunne gi et godt og helhetlig krisesentertilbud, som er individuelt tilrettelagt og samordnet med andre tjenester. Dette er i tråd med krisesenterlovens §§1, 3 og 4.  

Alle skal være trygge på at personopplysningene behandles på en sikker og riktig måte, og kjenne til hvilke rettigheter de har knyttet til behandling av personopplysninger.  

Denne personvernerklæringen inneholder både generell informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger, og om hvordan vi behandler personopplysninger når du benytter vårt tilbud.  

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Romerike krisesenter IKS ved daglig leder. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig er:
Romerike krisesenter IKS
Postboks 57
2001 Lillestrøm
Telefon: 66 93 23 10
Organisasjonsnummer: 997 597 575

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personvernopplysninger kan du kontakte Romerike krisesenter IKS på post@rkrise.no eller ved å benytte adressen ovenfor.

 

Hvorfor samler i inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

  1. Beboere og dagbrukere

Romerike krisesenter IKS har ansvaret for å yte tjenester etter krisesenterloven. Behandlingen av personopplysninger skjer innenfor rammene av dette lovverket.

Det er nødvendig å ha tilgang til personopplysninger for å kunne yte gode og helhetlige tjenester i tråd med krisesenterloven. I all hovedsak innhenter vi informasjon fra den enkelte bruker, men kan etter samtykke fra bruker innhente og utveksle nødvendige opplysninger med andre, som for eksempel barneverntjenesten, NAV, advokat, politi og øvrig hjelpeapparat.

Opplysninger som vi henter inn skal kun brukes til det formålet de er innhentet for, med mindre vi har lovlig grunnlag til å bruke dem også til andre formål.

  1. Henvendelser

Romerike krisesenter IKS registrerer henvendelser som kommer til oss. Navn, telefonnummer og evt. personopplysninger som måtte følge av henvendelsen registreres i lukket fagsystem. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å sikre gode og helhetlige tjenester.
De som henvender seg på telefon skal kunne få informasjon, råd og veiledning selv om de ønsker å være anonyme.

 

  1. Rekruttering

Ved rekruttering til nye stillinger behandles personopplysninger gjennom CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke du har gitt gjennom å søke jobb på Romerike krisesenter IKS.

 

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysningene er underlagt lovpålagt taushetsplikt og kan ikke uten videre utleveres til andre, med mindre lovhjemmel fritar Romerike krisesenter IKS fra taushetsplikten, eller hvis bruker samtykker.

De ansatte har tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov. Kun ansatte som skal jobbe med opplysningene har tilgang til opplysningene.

 

Lagringstid

Opplysningene skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra formålet de er blitt samlet inn til.

For brukere er lagring og oppbevaring begrenset oppad til 2 år etter avsluttet kontakt med Romerike krisesenter IKS. Slik oppbevaring forutsetter samtykke fra bruker. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, dersom du trekker ditt samtykke.

 

Internkontroll

Romerike krisesenter IKS har rutiner for internkontroll for å sikre korrekt håndtering og sikring av personopplysninger etter personopplysningsloven § 14. Personopplysningene blir behandlet i IT-systemer som har strenge krav til informasjonssikkerhet. All tilgang til systemene er tilgangsstyrt og trafikken blir logget.

 

 

 

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Alle har rett til generell informasjon om Romerike krisesenters behandling av opplysninger etter personopplysningsloven § 18. Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som er registrert om seg.

Hvis opplysningene om deg er feil, kan du kreve at opplysningene blir rettet eller slettet etter personopplysningsloven § 27 og § 28.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en skriftlig henvendelse til Romerike krisesenter IKS. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter ovenfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å henvende deg til oss per brev eller telefon.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no

 

Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.